Classica Accessories

951.1480.xx

951.1481.xx

951.1482.xx

951.1483.xx

951.1484.xx

951.1485.xx

951.1486.xx

951.1487.xx

951.1488.xx

951.1489.xx

951.1490.xx

951.1491.xx

951.1492.xx

951.1493.xx

951.1494.xx + 951.C1487/1 + 951.C1488/1

951.1497.xx

951.1498.xx

951.1499.xx

951.6000

Porcelain
White - Antique porcelain - Black

951.6001

Porcelain
White - Antique porcelain - Black

951.6002

Porcelain
White - Antique porcelain - Black

951.6003

Porcelain
White - Antique porcelain - Black

951.6004

Porcelain
White - Antique porcelain - Black

951.6005

Porcelain
White - Black

951.6006.xx

Barthbridge for bathtubs from 60 to 90 cm.